၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း

List
ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္


၂၀၁၆ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆံုးေက်ာင္း(၁၀)ေက်ာင္းစာရင္း

ေက်ာင္းအမည္ ေအာင္ခ်က္ရာႏွုန္း အဆင္႔
၁။ အထက(ပါရမီ)ေမာ္လျမိဳင္ ၈၇.၁၇၉%
၂။ အထက(၈)ေမာ္လျမိဳင္ ၈၂.၀၁၄%
၃။ အထက(၉)ေမာ္လျမိဳင္ ၇၈.၃၁၃%
၄၊ အထကစက္စဲ(သံျဖဴဇရပ္) ၇၁.၉၃%
၅။ အထက-ကေညွာ္ (ေခ်ာင္းဆံု) ၇၁.၁၈၆%
၆။ အထက-က်ဴေခ်ာင္ (က်ိဳက္ထို) ၆၈.၃၆၇%
၇။ အထက(ခြဲ)-ေကာ့ပရံ(မုဒံု) ၆၇.၉၂၅%
၈။ အထက(၁)မုဒံု ၆၄.၂၈၆%
၉။ အထက(၂)မုဒံု ၆၂.၄၂%
၁၀။ အထက-က်ိဳကၡမီ ၆၁.၃၃၃% ၁၀
Information - Teacher - Daw Nandar

၂၀၁၆ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ က်ိဳကၡမီၿမိဳ႕ ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းမွာ

အားလံုးေပါင္း ၁၃၈ ေအာင္ = ၆၁•၃၃၃ % ျဖစ္ပါသည္။
၄ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၀ ဦး
၃ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၈ ဦး
၂ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၈ ဦး
၁ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၂၆ ဦး တို႔ အသီးသီးဂုဏ္ထူးမ်ားရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

ကိုျပည္စိုးမွ ရယူထားပါသည္။


2015-2016 academic year 2015-2016 academic year 2015-2016 academic year 2015-2016 academic year 2015-2016 academic year 2015-2016 academic year 2015-2016 academic year
ဓါတ္ပံု - ကိုျပည္စိိုး

အထက-က်ိဳကၡမီ

က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား

(၁) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း က်ိဳကၡမိၿမိဳ႕ (၂) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ဘဲကုန္း က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ (၃) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ဗုဒၶေက်ာင္း က်ိဳကၡမိၿမိဳ႕ (4)...

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ မိဘဆရာအသင္းႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းႏွင္႔ ပညာရည္ခၽြန္ဆုေပးပြဲအခမ္းအနား အ.ထ.က.က်ိဳကၡမီ ၂၄-၆-၂၀၁၆

www.000webhost.com