၂၀၁၈ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ က်ိဳကၡမီၿမိဳ႕ ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းမွာ

2017-2018 academic year 2017-2018 academic year 2017-2018 academic year 2017-2018 academic year 2017-2018 academic year 2017-2018 academic year 2017-2018 academic year

Teacher Daw Nandar

အထက-က်ိဳကၡမီ

က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား

(၁) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း က်ိဳကၡမိၿမိဳ႕ (၂) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ဘဲကုန္း က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ (၃) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ဗုဒၶေက်ာင္း က်ိဳကၡမိၿမိဳ႕ (4)...

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ မိဘဆရာအသင္းႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းႏွင္႔ ပညာရည္ခၽြန္ဆုေပးပြဲအခမ္းအနား အ.ထ.က.က်ိဳကၡမီ ၂၄-၆-၂၀၁၆

www.000webhost.com