၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း

List
ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္


၂၀၁၆ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆံုးေက်ာင္း(၁၀)ေက်ာင္းစာရင္း

waiting waiting waiting
waiting waiting waiting
waiting waiting waiting
waiting waiting waiting
waiting waiting
waiting waiting waiting
waiting waiting waiting
waiting waiting waiting
waiting waiting waiting
waiting waiting waiting
waiting waiting waiting
Information -

၂၀၁၇ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ က်ိဳကၡမီၿမိဳ႕ ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းမွာ

2016-2017 academic year 2016-2017 academic year
2016-2017 academic year 2016-2017 academic year 2016-2017 academic year 2016-2017 academic year 2016-2017 academic year 2016-2017 academic year 2016-2017 academic year 2016-2017 academic year 2016-2017 academic year

Teacher Daw Nandar

အထက-က်ိဳကၡမီ

က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား

(၁) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း က်ိဳကၡမိၿမိဳ႕ (၂) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ဘဲကုန္း က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ (၃) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ဗုဒၶေက်ာင္း က်ိဳကၡမိၿမိဳ႕ (4)...

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ မိဘဆရာအသင္းႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းႏွင္႔ ပညာရည္ခၽြန္ဆုေပးပြဲအခမ္းအနား အ.ထ.က.က်ိဳကၡမီ ၂၄-၆-၂၀၁၆

www.000webhost.com