တစ္ႏွစ္တာ၏ေသာ့ခ်က္မ်ား

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္း

ေအာင္ျမင္သူအားလံုးေပါင္း ၁၃၈ေယာက္ = ၆၁•၃၃၃ % ၄ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၀ ဦး ၃ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၈ ဦး ၂ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၈ ဦး ၁ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၂၆ ဦး တို႔ အသီးသီးဂုဏ္ထူးမ်ားရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္း

ေအာင္ျမင္သူအားလံုးေပါင္း ၁၂၄ေယာက္ = ၄၈.၆၃ % ၅ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁ ဦး ၄ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁ ဦး ၃ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၄ ဦး ၂ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၅ ဦး ၁ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၂၂ ဦး စုစုေပါင္း= ၃၃ဦး တို႔ အသီးသီးဂုဏ္ထူးမ်ားရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း

ျမိဳ႕ႏွင္႔ဆိုင္သည့္သီခ်င္းမ်ား

က်ိဳကၡမီျမိဳ႕သီခ်င္း

ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္တဲ့ျမိဳ႕ေလး

www.000webhost.com